De website provincie.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Natuurbeschermingswet 1998

Doel

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming en het behoud van natuurgebieden. In Zeeland gaat het om 15 Natura 2000-gebieden en één natuurmonument.

 • Voordelta (Natura 2000)
 • Grevelingen (Natura 2000)
 • Krammer-Volkerak (Natura 2000)
 • Kop van Schouwen (Natura 2000)
 • Oosterschelde (Natura 2000)
 • Veerse Meer (Natura 2000)
 • Zoommeer (Natura 2000)
 • Markiezaat (Natura 2000)
 • Manteling van Walcheren (Natura 2000)
 • Yerseke en Kapelse moer (Natura 2000)
 • Westerschelde & Saeftinghe (Natura 2000)
 • Zwin-Kievittepolder (Natura 2000)
 • Groote Gat (Natura 2000)
 • Canisvliet (Natura 2000)
 • Vogelkreek (Natura 2000)
 • Kruisdijk (natuurmonument)

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de Natuurbeschermingswet 1998 liggen deels bij het rijk en deels bij de provincies. Een belangrijke taak is het opstellen van beheerplannen voor de Natura 2000-gebieden. Een belangrijke bevoegdheid is het verlenen van vergunningen voor activiteiten die (mogelijk) een negatieve invloed hebben op natuurwaarden in de beschermde natuurgebieden. In de meeste gevallen is de provincie het bevoegde gezag, in sommige gevallen, met name gebonden aan visserij, hoofdinfrastructuur en energievoorziening, is het ministerie van Economische Zaken bevoegd om vergunning te verlenen.

Beleid

Brandganzen
Brandganzen

De Voordelta, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer, Kapelse- en Yerseke Moer, Markiezaat, Groote Gat, Canisvliet en Vogelkreek zijn inmiddels definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. In het vastgestelde aanwijzingsbesluit is vastgelegd waar welke natuurdoelen dienen te worden gehaald. De natuurdoelen betreffen omvang en kwaliteit van specifieke natuurlijke habitats (leefgebieden), maar ook enkele specifieke dier- en plantensoorten, waaronder met name vogels. In het eveneens vastgestelde beheerplan Voordelta is uitgewerkt waar en hoe welke natuurdoelen gehaald dienen te worden en wat dat betekent voor het menselijke gebruik. Voor de overige Zeeuwse Natura 2000-gebieden zijn ontwerpaanwijzingsbesluiten vastgesteld en het opstellen van beheerplannen momenteel in volle gang. De (ontwerp-)aanwijzingsbesluiten vormen het kader waaraan de beheerplannen en de vergunningen getoetst moeten worden.

Uitvoering: vergunningen

Schor Zuidgors
Schor Zuidgors

Bij de uitvoering van de natuurbeschermingswet 1998 draait het steeds om de beoordeling van effecten van activiteiten op de instandhoudingsdoelen in Zeeland: de Natura 2000-gebieden en het natuurmonument (Kruisdijk). Activiteiten, plannen en projecten in, maar ook buiten deze gebieden, kunnen negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden hebben. Voor zover dergelijke activiteiten niet in de Natura 2000-beheerplannen zijn meegenomen, en aldus geheel of onder voorwaarden zijn toegestaan, dient nagegaan te worden of een vergunningprocedure noodzakelijk is. Heeft u vragen over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers die belast zijn met de vergunningverlening:

 • Mw. M. Pross (tel. (0118) 63 19 88)
 • Dhr. J.F. Brilman (tel. (0118) 63 11 54)
 • Mw. A.M. Mol (tel. (0118) 63 17 40)
 • Dhr. P.J. Sinke (tel. (0118) 63 11 36)
 • Dhr. C.A. Polderdijk (tel. (0118) 63 11 82)

Of per e-mail via natuurbeschermingswet@zeeland.nl.

Handhaving

De handhaving van en toezicht op de naleving van de voorschriften van de vergunningen wordt gedaan door de Regionale Uitvoeringdienst (RUD) van de provincie. Deze afdeling is bereikbaar op telefoonnummer (0118) 63 11 53 of per e-mail via handhaving.groen@zeeland.nl.

Meer informatie

De volledige tekst van de Natuurbeschermingswet 1998 is te vinden op de website van Overheid.nl.

Op de website van De Rijksoverheid staat meer informatie over Natura 2000-gebieden en over de bescherming van natuurgebieden, planten en dieren. Hierop zijn ook brochures over de wet te vinden. Over dit onderwerp kan u ook bellen met het DR-loket: 0800-2233322 (op werkdagen van 8.30-16.30 uur).

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.