De website provincie.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Natuurbeschermingswet 1998

Doel

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de bescherming en het behoud van natuurgebieden. Dit is geen nieuwe of extra regelgeving, maar een vervolg van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.

In Zeeland gaat het om 16 Natura 2000-gebieden en één natuurmonument.

 • Kop van Schouwen
 • Yerseke en Kapelse Moer
 • Manteling van Walcheren
 • Zwin-Kievittepolder
 • Vogelkreek
 • Canisvliet
 • Groote Gat
 • Kruisdijk (Natuurmonumenten)
 • Voordelta
 • Grevelingen
 • Krammer-Volkerak
 • Veerse Meer
 • Oosterschelde
 • Zoommeer
 • Markiezaat
 • Westerschelde & Saeftinghe
 • Vlakte van de Raan

Taken en bevoegdheden

De taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de Natuurbeschermingswet 1998 liggen deels bij het Rijk en deels bij de Provincies. Zij stellen voor de Natura 2000-gebieden beheerplannen op en verlenen vergunningen voor activiteiten die (mogelijk) een negatieve invloed hebben op natuurwaarden in de beschermde natuurgebieden. Bij onderwerpen die provincie-overschrijdend zijn, zoals visserij, hoofdinfrastructuur en energievoorziening, is het ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag. Voor de overige onderwerpen is de Provincie het bevoegde gezag.

Beleid

Brandganzen
Brandganzen

Alle bovengenoemde natuurgebieden, met uitzondering van de Kruisdijk, zijn via een aanwijzingsbesluit definitief als Natura 2000-gebied aangewezen. In dit besluit is vastgelegd welke natuurdoelen (instandhoudingsdoelen) dienen te worden behaald. De natuurdoelen betreffen omvang en kwaliteit van specifieke natuurlijke habitats (leefgebieden), maar ook enkele specifieke dier- en plantensoorten.

Aan de hand van de natuurdoelen wordt door het bevoegde gezag een beheerplan opgesteld. Hierin is vastgelegd welke concrete maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te behalen. In het plan staat ook welke activiteiten in- en rond het natuurgebied plaatsvinden en hoe de activiteiten voortgezet kunnen worden zonder dat zij negatieve effecten op de natuur hebben.
Bij het opstellen van het beheerplan houdt de Provincie ook rekening met andere belangen dan de natuur, bijvoorbeeld met de economische en toeristische aspecten. Het beheerplan komt tot stand in goed overleg met alle direct betrokkenen bij een gebied: gemeenten, waterschappen, beheerders, grondeigenaars, gebruikers, omwonenden, natuurorganisaties en belangenorganisaties op het gebied van recreatie en landbouw.

Vergunningen

Schor Zuidgors
Schor Zuidgors

Bij de uitvoering van de natuurbeschermingswet 1998 draait het steeds om de beoordeling van effecten van activiteiten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden en het natuurmonument. Activiteiten, plannen en projecten in en rondom deze gebieden kunnen negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden hebben. Wanneer dergelijke activiteiten niet getoetst zijn in de beheerplannen, dient nagegaan te worden of een vergunningsprocedure noodzakelijk is.

Heeft u vragen over de uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van de vergunningsverleners binnen de Provincie:

 • Mw. M. A. W. Braspennincx tel. 0118 - 63 19 88
 • Dhr. P. J. Sinke tel. 0118 - 63 11 36
 • Mw. A. M. Mol tel. 0118 - 63 17 40
 • Dhr. C. A. Polderdijk tel. 0118 - 63 11 82
 • Dhr. W. N. Hage tel. 0118 - 63 11 18
 • Dhr. J. F. Brilman tel. 0118 - 63 11 54
 • Mw. S. G. Hendriks tel. 0118 - 63 15 64

Of per e-mail via natuurbeschermingswet@zeeland.nl

Handhaving

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland is verantwoordelijk voor de handhaving van en toezicht op de naleving van de voorschriften van de vergunningen. De RUD voert sinds 1 januari 2014 milieu- en veiligheidstaken uit namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Informatie over RUD vind u op: http://www.rud-zeeland.nl/

Meer informatie

 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.