De website provincie.zeeland.nl gebruikt cookies om statistieken te verzamelen.
Lees de toelichting als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website.
IK GEEF HIERVOOR TOESTEMMING

u bent hier

Test kleine windturbines

Test kleine windturbines

Een overzicht van de testresultaten is te vinden in dit document: Gemeten opbrengsten windturbines . Verder is er een evaluatierapport beschikbaar van de meetresultaten tussen april 2008 en april 2009 en een eindrapport uit december 2012.

Kleine windturbines zijn turbines met een tiphoogte tot maximaal 15 meter en een relatief klein vermogen. Ze zijn bedoeld om te plaatsen in de buurt van of in stedelijke gebieden, maar ze kunnen in principe op iedere locatie geplaatst worden. Zo kunnen mensen (deels) in hun eigen energiebehoefte voorzien.

Projectgroep

Omdat er nog weinig bekend is over deze kleine windturbines hebben in medio 2005 vier partijen de handen ineengeslagen om een test op te zetten: DELTA N.V., Provincie Zeeland, Gemeente Sluis en Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind. Tevens heeft Greenlab, een joint venture tussen ENECO en Greenchoice, enige tijd deelgenomen aan het project. Met een vertegenwoordiger van elke partij is een projectgroep gevormd.

Locatie

Een geschikte locatie voor de test werd gevonden op het Technopark in Schoondijke. Om verschillende redenen is deze locatie erg geschikt. Zo is de gemiddelde windsnelheid hier vrij hoog in vergelijking met bijvoorbeeld het binnenland. Daarnaast kunnen de molens hier op het Zuidwesten gericht worden, de richting waar gemiddeld per jaar de meeste wind vandaan komt. Ook waren er al enkele bedrijven op het Technopark die zich richten op de windenergie branche.

Uniek experiment

Het testveld is een uniek experiment. Voor het eerst worden op één terrein verschillende soorten windturbines onder dezelfde omstandigheden getest. Op deze manier kunnen de kleine windturbines onderling goed vergeleken worden op aspecten als rendement, duurzaamheid, exploitatiekosten, omgevingsinvloeden en geluidsproductie.

Met deze test wordt verder gekeken of de kleine windturbines economisch, technisch en planologisch aantrekkelijk zijn. Hierbij komt natuurlijk dat het belangrijk is om iets te doen voor duurzame energie en het milieu, en hiermee (misschien) de stimulering van deze duurzame installaties te bevorderen. De grootste waarde is echter het verkrijgen van onafhankelijke testgegevens.

Officiƫle opening

Op 7 november 2007 is het testveld officieel geopend door gedeputeerde van de Provincie Zeeland Marten Wiersma. Na een startschot zijn de molens aangezet en is de test officieel van start gegaan.

Testresultaten

Na het ingebruikstellen van het testpark is gebleken dat diverse turbines met aanloopproblemen werden geconfronteerd en er nog een aantal aanpassingen nodig waren om een goed meetresultaat te presenteren. In overleg met de deelnemers is daarom besloten de meetgegevens over de eerste periode (tot en met maart 2008) niet bij de testresultaten te betrekken, maar hen eerst de gelegenheid te geven de turbines daar waar nodig aan te passen. De testresultaten worden daarom gepresenteerd vanaf april 2008. Deze resultaten zijn te vinden op de pagina De turbines.

Na 1 jaar heeft een eerste evaluatie plaats gevonden en in december 2012 is de balans opgemaakt met een eindrapport. Algemene conclusie is dat er wellicht mogelijkheden zijn voor kleine windturbines maar dat momenteel de prijs en de prestaties niet in verhouding zijn. De projectgroep heeft op dit punt helaas geen enkele positieve ontwikkeling gesignaleerd. Dit is, mede met het feit dat de test voldoende duidelijkheid heeft gegeven, de aanleiding om deze te beëindigen.

Iedereen die tegen in de wind loopt, fietst of vaart ervaart de kracht van de wind. Beukend tegen de wind laten veel mensen hun fantasie de vrije loop en ontstaat er inspiratie.
Op het internet zijn honderden verschillende fabrikanten en ontwerpen te vinden van met name kleine windturbines. Een groot deel bestaat op papier, een klein deel als model gebouwd, een nog kleiner deel is op ware grote gebouwd. Helaas zijn er weinig echt getest.

De meeste uitvinders hebben een windkracht 7 ofwel 15 m/s in hun hoofd. Ook bij de aanvang van het project werd uitgegaan een windsnelheid in Schoondijke van 6 m/s Helaas waait het gemiddeld veel minder, en wordt op 15 tot 20 meter slechts 3,5 tot 4,5 m/s gemeten.
Voor berekening van de energie in de wind, zit de windsnelheid tot de derde en de rotordiameter tot de tweede macht in de formule. Grote en hoge windturbines hebben gemiddelde windsnelheden van 8 m/s en rotoren van 100 meter.
Volgens de wet van Betz is de theoretisch maximale hoeveelheid energie die door middel van een rotor aan wind kan worden onttrokken 59%. Voor lage windsnelheden (3,7 m/s) komen we slechts op maximaal 300 kWh per m2 rotoroppervlak; meer energie zit er niet in de wind!

De kuststrook in Nederland mag rekenen op een gemiddelde windsnelheid op 10 meter hoogte van maximaal 4,5 m/s. In het binnenland van Nederland is dit slechts 3,5 m/s. De gemiddelde windsnelheid in Schoondijke is dus maatgevend voor Nederland. De aanschafprijs van een kleine windturbine wordt bepaald door een dure generator, een dure omvormer, geavanceerde bladen, een kostbare mast enz. De aanschafprijs blijft hierdoor vrij hoog ongeveer € 1000,= per m2 rotor. Hiermee komt de kostprijs per geproduceerde kWh uit op € 0,24 tot € 0,48.
Kortom: een kleine windturbine is financieel niet rendabel!

In 2008 was de kostprijs per kWh voor zonnepanelen en klein wind gelijk. Door de scherpe prijs daling van de zonnepanelen is dit echter geheel veranderd. Zonne-enegie kost momenteel € 0,12 per kWh. Door opschaling hebben ook grote windturbines een kostendaling bereikt. Groot windenergie kost momenteel € 0,08 per kWh.

Vanuit de ervaringen met het testveld heeft de provincie Zeeland de toegestane hoogte van 15m tot 20 meter tiphoogte in het omgevingsplan opgetrokken. Het wordt vervolgens aan de gemeenten overgelaten om te bepalen of er wel of geen vergunning wordt verleend.

Helaas blijft de potentie in Nederland voor kleine windturbines erg beperkt door beperkte windsnelheden, de hoge aanschafkosten en een beter alternatief: zonne-energie.

Nawoord van de projectgroep

Wij zijn met de beste bedoelingen met dit project gestart, we hebben fabrikanten de kans gegeven zich te bewijzen, te ontwikkelen enz. Daarnaast hebben we getracht kleine windturbines op de kaart te zetten bij locale, provinciale en nationale politici en bestuurders.
Meer dan 1000 belangstellenden hebben fysiek het park bekeken, daarnaast hebben velen de website bezocht.

Helaas heeft ons testpark aangetoond dat deze turbines in Nederland op dit moment nog geen potentie hebben.
Alleen als de kostprijs erg zakt zijn er mogelijkheden. Dit is echter niet te verwachten.

Veel fabrikanten hebben met hart en ziel aan hun project gewerkt. Uiteraard spijt het ons dat tijdens onze test fabrikanten hebben moeten stoppen.

Wel hebben wij met onze test veel particulieren behoed voor de aanschaf van een onrendabel product. Hoewel alle kleine beetjes duurzaam geproduceerde energie helpen, vinden de meeste kopers dat de aanschaf van een duurzaam middel ook financieel verantwoord moet zijn.

De projectgroep Testveld Kleine Windturbines Zeeland:

  • Provincie Zeeland L. Engelbert
  • DELTA N.V. J. Vogel
  • Gemeente Sluis A. Ingels
  • Zeeuwind N. Tramper
 

Om deze extra content goed weer te geven, kunt u de benodigde Flash Plugin downloaden.

Organisaties